Algemene voorwaarden Varen op de ST5

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer / gezagvoerder: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant.
 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ondernemer betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.
 3. schipper/kapitein diegene die het gezag voert over het schip.
 4. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de ondernemer aan boord van het schip bevindt.
 5. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en klant waarbij de ondernemer zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te vervoeren. g. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
 7. Elektronisch: per e-mail of website.

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de klant .
 2. De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant te worden verstrekt.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient 14 dagen na ontvangst van de factuur, door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, te geschieden.

 

Annulering:

 1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum van annulering aangemerkt. In geval van annulering is de klant aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:

Schadeloosstelling schip:

15% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart

20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart

30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart

40% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart

50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart

75 % in geval van annulering tot 1 maanden voor afvaart

90% in geval van annulering tot 1 dag voor afvaart

100% in geval van annulering op de dag van afvaart

Schadeloosstelling catering en overige diensten:

15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart

25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart

50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart

75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;

95% in geval van annulering tot en met 1 dag voor de afvaart

100% in geval van annulering op de dag van afvaart

 

 1. In het geval een tocht en eventuele catering wordt geannuleerd en wordt doorgeschoven naar een volgend seizoen, dan zal de oorspronkelijke tocht- en cateringprijs worden verhoogd naar het prijsniveau van het jaar waarop de tocht uitgevoerd wordt.

 

Rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 2. De vaarroute wordt door de ondernemer en/of de gezagvoerder in overleg met de klant bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Te allen tijde is de ondernemer en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomst en het tijdelijk niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
 4. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de ondernemer en/of gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De ondernemer en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.
 5. Indien het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn, is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig ondernemer niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. De ondernemer kan tot twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de ondernemer aan op welke wijze de verhoging is berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 8% bedraagt het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos op te zeggen.
 7. Indien de in het vorige lid bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis dalen, dan heeft de klant recht op prijsverlaging. De ondernemer heeft in dat geval het recht om gemaakte administratieve kosten af te trekken van de terugbetaling.
 8. De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum (8) aantal deelnemers.
 9. De ondernemer maakt samen met de klant afspraken over de betaling van haven-, brug-, sluis- en loodsgelden, plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.

 

Rechten en plichten van de klant

 1. De klant is verplicht de ondernemer of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.
 2. Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de klant ervoor zorg te dragen dat het schip in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt.
 3. Indien de klant niet heeft gehandeld conform het bepaalde in het vorige lid dan is de ondernemer gerechtigd op kosten van de klant het schip in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
 4. De klant en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ondernemer en/of gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
 5. De bagage van de klant en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter beoordeling van de gezagvoerder.
 6. Indien het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn, is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig ondernemer niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 7. De ondernemer kan tot twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de ondernemer aan op welke wijze de verhoging is berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 8% bedraagt het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos op te zeggen.
 8. Indien de in het vorige lid bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis dalen, dan heeft de klant recht op prijsverlaging. De ondernemer heeft in dat geval het recht om gemaakte administratieve kosten af te trekken van de terugbetaling.
 9. De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
 10. De ondernemer rekent de eventuele kosten mbt haven-, brug-, sluis- en loodsgelden, plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting door aan de klant.
 11. Het door de klant en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is verboden.
 12. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade is beperkt tot driemaal het bedrag van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de ondernemer.
 2. Indien er op een uitgevoerde dienst een Verdrag of Verordening van toepassing is, kan de ondernemer zich op de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.
 3. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is 3 maand.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering.
 5. Indien de ondernemer bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen (waaronder contant geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van onvoldoende zorg van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd achterlaten van kostbare bezittingen op of in het schip.
 7. De klant is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de ondernemer en/of de gezagvoerder.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

 

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
 3. Indien de gezagvoerder van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.
 4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is.

 

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt, dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht van de ondernemer.
 2. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.
 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 

Geschillen en forumkeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.