Algemene voorwaarden

Goed om te weten:

  • Het maximum aantal gasten is 12. 
  • Het meenemen van een hond gaat in overleg. 
  • Aan boord is er een eenvoudig toilet beschikbaar. In de haven voor vertrek en op de meeste eventuele tussenstops zijn tevens sanitaire voorzieningen.
  • Vertrek en aankomst is in principe in Zoutkamp. Afwijkende vertrek- of aankomstplaatsen kunnen eventueel in overleg tegen een meerprijs.
  • We bieden de mogelijkheid voor catering, geheel naar wens verzorgd
  • Aan boord kunt u (gekoelde) drankjes tegen meerprijs kopen.
  • Met sterke wind of slecht weer beslist de schipper of, waar  en hoe er gevaren gaat worden. De Staveren 5 is een comfortabel en veilig schip, het zal daarom niet vaak gebeuren dat er niet gevaren kan worden
  • In veel gevallen zijn er kosten verbonden aan annuleren, hou hier rekening mee bij het bestellen.
  • Muzikale tochten zijn onder voorbehoud van de dan geldende Coronamaatregelen en weersomstandigheden. Bij verhindering door Coronamaatregelen en of slechte weersomstandigheden zullen we de activiteit  verplaatsen.
  • Muzikale tochten vallen niet onder het herroepingsrecht en zijn daardoor niet te annuleren. 

 

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant.
b. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ondernemer betre
ffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip
voor hem en/of zijn gasten.
c. schipper/kapitein diegene die het gezag voert over het schip.
d. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de ondernemer aan boord van het schip bevindt.
e. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip.
f. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en klant waarbij de ondernemer zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip
te vervoeren.
g. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. h. Elektronisch: per e-mail of website.

Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de klant .
2. De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant te worden verstrekt.

Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de vaartocht, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, te geschieden.

2. Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij wettelijk gezien zonder enige ingebrekestelling in verzuim verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de hiervoor genoemde termijn.

3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant. De ondernemer kan maximaal de hieronder vermelde incassokosten in rekening brengen.

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten:

(wettelijke wijzigen voorbehouden)

Over de eerste 2.500,00: 15% Minimum 40,00

Over de volgende 2.500,00: 10%

Annulering:

1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum van annulering aangemerkt.
In geval van annulering is de klant aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:

Schadeloosstelling schip:
15% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart

20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart

30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart

40% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart

50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart

75 % in geval van annulering tot 1 maanden voor afvaart

90% in geval van annulering tot 1 dag voor afvaart

100% in geval van annulering op de dag van afvaart

Schadeloosstelling catering en overige diensten:
15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart

25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart

50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart

75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;

95% in geval van annulering tot en met 1 dag voor de afvaart

100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

2. De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

 

 

3.Indien het overeengekomen schip en/of de schipper onverhoopt niet beschikbaar
is/zijn, is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere schipper in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig ondernemer niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Indien de schipper van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is.

 

Algemene Voorwaarden Tochten
PDF – 28,1 KB 717 downloads